Vergelijking opvangvormen

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor je kind zorgt. Dit kan bij in je eigen huis of bij de gastouder thuis. Je kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot je kind naar de middelbare school gaat. Voordelen van gastouderopvang zijn:

  • je kind wordt in een huiselijke omgeving opgevangen
  • vaak is de oppas een goede bekende of iemand uit de buurt
  • je oppas is in veel gevallen flexibeler dan een opvangcentrum
  • ideaal voor naschoolse opvang!
  • een goede afwisseling in combinatie met kinderdagopvang vanwege de kleinschaligheid
  • vaak aantrekkelijk geprijsd

Kinderdagverblijf

Bij een kinderdagverblijf (crèche) kunnen ouders terecht voor de opvang van hun kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf. De kinderen zijn vaak op leeftijd ingedeeld (horizontale groep). Maar het komt steeds vaker voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep worden geplaatst (verticale groep). De kinderen worden begeleid en verzorgd door pedagogisch medewerkers met minimaal een mbo3-opleiding (conform de cao kinderopvang).

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, met wisselende openingstijden tussen 07.30 tot 18.30 uur. Ook bieden sommige kinderdagverblijven een 24-uurs opvang.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang, tussen 07.30 en 18.30 uur, te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren). Zij betalen de kosten en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
  • Ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De scholen werken dit in overleg met de medezeggenschapsraad uit in een model.
  • De opvang kan plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum (al dan niet binnen het schoolgebouw) ofwel bij een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau.
  • In het geval er te weinig plaats is in de buitenschoolse opvang, moet de school naar alternatieven zoeken. De school kan echter niet meer doen dan haalbaar is.